Quy định & Điều khoản

Các nhà cung cấp ("chúng tôi", "chúng tôi", "chúng tôi") của dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ("Dịch vụ") không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung và tài khoản do người dùng tạo. Nội dung trình bày quan điểm của tác giả.

Dịch vụ này chỉ có sẵn cho những người dùng ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn này, xin vui lòng không đăng ký cho Dịch vụ này. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ này, bạn cho biết rằng bạn ở độ tuổi này hoặc lớn hơn.

Tất cả nội dung bạn gửi, tải lên hoặc cung cấp cho Dịch vụ ("Nội dung") có thể được nhân viên xem xét. Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn ngừa spam). Không gửi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho là riêng tư hoặc bí mật.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc liên kết với bất kỳ Nội dung nào mang tính chất phỉ báng, lạm dụng, gây hận thù, đe dọa, spam hoặc spam, có thể gây xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc có thể bị phản đối, chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, hoặc vi phạm pháp luật khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào phát sinh từ Nội dung hoặc hành vi của bạn.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào đã gửi vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo. Yêu cầu Nội dung được gỡ bỏ hoặc sửa đổi sẽ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể huỷ ngang, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc xuất bản lại Nội dung liên quan đến Dịch vụ. Bạn giữ bản quyền đối với Nội dung.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ cấu thành việc chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.